CZ PL EN

BESKYDY POD LUPOU

Název:  Beskydy pod lupou

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Č. projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008251

 

              Anotace projektu:

Cílem projektu je propojení formálního a neformálního vzdělávání za účelem vytvoření, ověření a evaluace programu pro děti MŠ a žáky ZŠ regionu Jablunkovska v oblasti EVVO a přírodovědného vzdělávání vedoucí k posílení klíčových kompetencí. Podpořeni budou také pedagogičtí pracovníci a pracovníci neformálního vzdělávání formou kolegiální podpory a vzděláváním. Dojde k navázání partnerství mezi 5 školami a 1 organizací neformálního vzdělávání, podpořeno bude 750 dětí a žáků a 20 pracovníků.

 

              Dílčí cíle projektu:

- vytvoření a ověření 12 atraktivních programů v oblasti přírodovědného vzdělávání a EVVO

- u dětí a žáků posílení kompetencí schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, kulturní povědomí a vyjádření

- podpora rozvoje pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí, metod propojování formálního a neformálního vzdělávání a znalostí potřebných pro tvorbu programů

- nastartování kolegiální formy podpory

- proškolení pracovníků v akreditovaných programech

- zvyšování pozitivního přístupu a sounáležitosti s regionem, budování odpovědnosti za region  

- osobnostní a tvůrčí rozvoj jednotlivců CS

- podpora integrace znevýhodněních osob, vytvoření specifického programu pro děti se SVP

- vytváření koncepční, metodické, koordinační, evaluační a vzdělávací činnosti

- vytváření kvalitní vzdělávací nabídky ve spolupráci s jinými odbornými institucemi

- spolupráce s dalšími organizacemi na rozvoji kvalitní nabídky programů pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji

- podpora začlenění aktivit v rámci ŠVP

- rozšíření nabídky volnočasových aktivit