CZ PL EN

Projekty

         

Název: URSUS zážitkové centrum a IS CHKO Beskydy

Termín realizace: 1. 11. 2018-31. 5. 2020

Hlavním cílem projektu je částečná rekonstrukce a vybavení zážitkové zahrady Zelený ráj v areálu URSUS zážitkového centra a IS CHKO Beskydy vzdělávacími prvky, pomůckami, naučnými tabulemi a zahradními prvky. Dílčí aktivity projektu budou realizovány tak, aby naplňovaly principy přírodních zahrad. V době udržitelnosti projektu budou aktivity využívány v rámci vzdělávacích environmentálních programů pro cílové skupiny.    

 

Dílčí aktivity

  • motýlí louka
  • strom života
  • vodní svět
  • malinovo ostružinová stezka
  • květinový vál

    

    

"Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí."

Ministerstvo životního prostředí

Státní fond životního prostředí


 

SFŽP - Zelený ráj Beskyd 

Termín realizace: 1.11.2019-30.11.2019

Hlavním cílem projektu je zajištění realizace denních ekologických výchovných programů (EVP) pro žáky mateřských škol, základních škol a středních škol v areálu URSUS zážitkového centra a IS CHKO Beskydy a přilehlých prostor zážitkové zahrady Zelený ráj, která je doplněna vzdělávacími prvky, naučnými tabulemi a zahradními prvky. Cílem EVP je důraz na ekologické myšlení a jednání a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí. EVP programy trvají nejméně dvě vyučovací hodiny (resp. 2×45 minut) v případě základních a středních škol a nejméně 60 minut pro mateřské školy.


MSK - URSUS zážitkové centrum II.

Projekt podpořený Moravskoslezským krajem z dotačního titulu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“, ŽPZ/06/2018

Hlavním cílem projektu „URSUS zážitkové centrum II“ je v rámci jednotlivých projektových programů a aktivit podnítit u účastníků cílových skupin zájem o hodnoty Moravskoslezského kraje, především o přírodní a kulturní dědictví Beskyd, budovat úctu k regionu, přírodě, tradicím.

V rámci projektu bude realizován IV. ročník festivalu Medvěd – král šelem Karpat (celodenní program)

Festivaly se u návštěvníků, resp. účastníků programů setkaly s velkým ohlasem. I. ročník festivalu navštívilo více než 500 účastníků a v následujících letech se počet návštěvníků zvyšoval.

Program IV. ročníku bude obohacen o další aktivity se zaměřením na poznávání fauny a flory Karpat zážitkovou formou, animační programy, tvořivé dílny, kreativní činnost, ukázky řemeslných prací v moderním pojetí. Součásti programu budou tematicky zaměřená stanoviště, která byla v předchozích létech pilotně ověřena, a nové pilotní aktivity.

 


 

URSUS zážitkové centrum III.
 

Projekt podpořený Moravskoslezským krajem z dotačního titulu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“, ŽPZ/03/2020

Hlavní cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu "URSUS zážitkové centrum III." je v rámci jednotlivých projektových programů a aktivit podnítit u účastníků cílových skupin zájem o hodnoty Moravskoslezského kraje, především pak o symbol a dominantu tohoto regionu - pohoří Beskydy, které jsou nedílnou součástí Karpatského pohoří a karpatského přírodního, kulturního a historického dědictví. 
Podnítit v účastnících zájem o přírodní hodnoty, krásy, půvaby a zajímavosti především Moravskoslezských Beskyd, zájem o přírodní a kulturní dědictví Moravskoslezských Beskyd, budovat úctu k regionu, přírodě, tradicím, zvykům patří k základní vizi projektu. 
 

Součástí projektu je realizace jednodenních zážitkových programů a zábavně-naučných programů pro děti, mládež a rodiny s dětmi.

 

Více fotografií naleznete zde:

http://ursuscentrum.cz/cz/150-galerie.html

 


MSK - Přírodní dědictví Beskyd

Projekt podpořený Moravskoslezským krajem z dotačního titulu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“, ŽPZ/03/2018

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu „Přírodní dědictví Beskyd“ je uhradit účastníkům projektu hromadnou dopravu do URSUS zážitkového centra, kde se budou účastnit  programů EVVO.

Cílem programů EVVO je podnítit u účastníků cílových skupin zájem o hodnoty Moravskoslezského kraje, především pak o symbol a dominantu tohoto regionu – pohoří  Beskydy, které je nedílnou součásti Karpatského pohoří a karpatského přírodního, kulturního a historického dědictví. Podnítit v účastnících zájem o přírodní hodnoty, krásy, půvaby a zajímavosti Beskyd, zájem o přírodní a kulturní dědictví Beskyd, budovat úctu k regionu, přírodě, tradicím, zvykům patří k základní vizi projektu. 

 

Cílové skupiny:

1.        Děti MŠ

2.        Žáci ZŠ

3.        Studenti SŠ

 


MSK - Dotkni se přírody

Projekt podpořený Moravskoslezským krajem z dotačního titulu „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji“.

 

Projekt se zaměřuje na zlepšení využití volného času dětí a mládeže, kteří docházejí do volnočasového URSUS zážitkového centra, které se nachází v obci Dolní Lomná v podhůří Beskyd. Aktivity projektu vycházejí z priority dotačního titulu: a) podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže - podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.

Realizací programů dojde k podnícení či rozvoji schopností a dovedností účastníků v oblasti zdravého životního stylu (pohyb na čerstvém vzduchu v přírodě, duševní aktivita; zdravá výživa; péče o tělesné, psychické a duchovní hodnoty účastníka), uvědomění si významu zachování tradičních hodnot a zvyků zdravého životního stylu pro organismus; uvědomění si špatných návyků způsobených konzumním způsobem života, aj.

Realizací aktivit dojde k osobnostnímu rozvoji účastníka včetně rozvoje klíčových dovedností, k vytváření úcty a pozitivního přístupu účastníků nejen k sobě samému a komunitě, ale prostřednictvím účasti na programech rovněž k regionu, tradicím a zvykům. Účastníci zapojením do aktivit budou využívat svůj volný čas efektivně a smysluplně.

 

Účelové určení

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 

1. Realizace 6 programů: Hrátky s URSÍKEM v Zeleném ráji; Živá zahrada; Za biotopy Karpat; Dotkni se přírody; Hledání pokladu krále šelem; festival „Medvěd – král šelem Karpat“

 

2. Realizace vzdělávacích programů pro MŠ, ZŠ, SŠ; volnočasové a zájmové organizace

Př. Vývoj Beskyd, Medvídkovo království, Ze života hmyzu, Svět živočichů a rostlin Beskyd; Medvěd – král šelem Karpat; Šelmy Beskyd, Stopy živočichů; Vodní svět Beskyd pod lupou; Přírodní zahrada všemi smysly, Džemy Beskyd, Byliny Beskyd.

 

3. Provoz zážitkového centra; interaktivní expozice U všeho byla a je voda, klubovna, interaktivní zahrada Zelený ráj – CS: děti a mládež do 26 let

4. Výroba a instalace interaktivních prvků a dalšího značení pro expozice a zahradu včetně grafického zpracování (expozice: puzzle a skládačka; zahrada: prvek ke slunečním hodinám a prvky pro ptačí věž)

 

URSUS zážitkové centrum

Projekt podpořený Nadací ČEZ z dotačního titulu „Podpora regionu“.

 

V rámci projektu bude pořízena výroba interaktivních částí pro dílčí část expozice „U všeho byla a je voda“, spec. říční biotop; výroba označení a popisků pro některé prvky na zahradě Zelený ráj a v URSUS zážitkovém centru.

 


SFŽP - Přírodní hodnoty Beskyd

od 2.1.2017 do 31.12.2017

Hlavním cílem projektu "Přírodní hodnoty Beskyd" je zvýšit dovednosti účastníků cílových skupin (CS) v environmentální oblasti, podnítit a rozvíjet v účastnících CS odpovědnost za životní prostředí, zvyšovat pozitivní přístup k životnímu prostředí, podpořit a zvýšit u účastníků zájem o přírodní hodnoty, krásy a půvaby přírody.  Zapojením účastníků do aktivit programů dojde u CS ke zvýšení a prohloubení dovedností v environmentální oblasti, k posílení úcty a respektu k přírodě, jejím hodnotám. Aktivity programu jsou založené na interaktivních metodách, učení se prostřednictvím prožitků, tvořivosti, týmové práci .


MSK - URSUS zážitkové centrum

 

Projekt podpořený Moravskoslezským krajem z dotačního titulu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“, ŽPZ/03/2018

 

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu „URSUS zážitkové centrum“ je v rámci jednotlivých projektových programů a aktivit podnítit u účastníků cílových skupin zájem o hodnoty Moravskoslezského kraje, především o přírodní a kulturní dědictví Beskyd, budovat úctu k regionu, přírodě, tradicím.

 

Účelové určení

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

                                         

III. ročník festivalu Medvěd – král šelem Karpat  (celodenní program)

 

Popis programu: 

 

III. ročník festivalu Medvěd – král šelem Karpat, jehož I. ročník byl zahájen v srpnu 2016, II. ročník v srpnu 2017 byl realizován z finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Festivaly se u návštěvníků, resp. účastníků programů setkaly s velkým ohlasem. I. ročník festivalu navštívilo více než 500 účastníků.

 

Program III. ročníku bude obohacen o další aktivity se zaměřením na poznávání fauny a flory Karpat zážitkovou formou, animační programy, tvořivé dílny, kreativní činnost, ukázky řemeslných prací v moderním pojetí. Součásti programu budou tematicky zaměřená stanoviště, která byla v předchozích létech pilotně ověřena, a nové pilotní aktivity. 


URSUS zážitkové centrum (IEC)

Předmětem projektu URSUS zážitkové centrum je vybudování Interaktivního ekologického centra I. a II. etapa v obci Dolní Lomná (IEC Dolní Lomná).

 

Interaktivní ekologické centrum I. etapa představuje:

* Rekonstrukce objektu č. p. 26 v Dolní Lomné na „Interaktivní ekologické centrum“ a vybudování:

a) interaktivní expozice s environmentální tematikou

b) Sociální zázemí pro návštěvníky včetně bezbariérového

c) Prodejna suvenýrů

d) Přednášková místnost

e) Kancelář

f) 2 terasy

g) Zpevněné plochy s 8 parkovacími místy, z toho 1 pro tělesně postižené osoby

 

Název: Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné

Akronym: IEC

Uživatelský název: URSUS zážitkové centrum

Číslo a název operačního programu: CZ. 1.10; ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Název oblasti podpory: Rozvoj cestovního ruchu

Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.2.00/11.01383

Příjemce a koordinátor projektu: infinity-progress o.s.

 

Interaktivní ekologické centrum II. etapa představuje:

* Uvedení do provozu kinosálu, který slouží k promítání 2D a 3D filmů, pořádání

konferencí, seminářů, přednášek

* Pořízení technického vybavení pro promítání

* Natočení historicky prvního 3D filmu Beskydská zákoutí

* Zpracování a uvedení do provozu audiovizuálního vybavení s environmentální tematikou.

AV vybavení je součástí vnitřních expozic, které byly vybudovány v rámci I. etapy.

* Zpracování, vybudování a uvedení do provozu zážitkové zahrady včetně interaktivních,

vzdělávacích a relaxačních prvků

Projekt navazuje na I. etapu IEC.

 

 

Název: Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné – II. etapa

Akronym: IEC

Uživatelský název: URSUS zážitkové centrum

Číslo a název operačního programu: CZ. 1.10; ROP NUTS II Moravskoslezsko

Název oblasti podpory: Rozvoj cestovního ruchu

Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.2.00/11.01442

Příjemce a koordinátor projektu: infinity-progress o.s.

 

Projekt navazuje na I. etapu IEC.

 

Cílem projektů je rozšířit nabídku atraktivit cestovního ruchu a dosáhnout zvýšeného zapojení veřejnosti do procesu rozvoje environmentálního myšlení, zvyšování osvěty v oblasti ochrany životního prostředí, obnovitelných zdrojů, propagaci přírodní a kulturní krásy regionu. IEC je podporováno Správou CHKO Beskydy.

 

Projekt Interaktivní ekologické centrum I. etapa a Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné II. etapa je spolufinancován ze strukturálních fondů EU a národních rozpočtů prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a z finančních prostředků občanského sdružení infinity-progress o.s

 

 


RUKU V RUCE POZNÁVEJME BESKYDY 

Hlavním cílem projektu „Ruku v ruce poznávejme Beskydy“ je v rámci jednotlivých projektových programů a aktivit podnítit u účastníků cílových skupin zájem o hodnoty Moravskoslezského kraje, především pak o symbol a dominantu tohoto regionu – pohoří  Beskydy. Podnítit v účastnících zájem o přírodní hodnoty, krásy, půvaby a zajímavosti Beskyd, zájem o přírodní a kulturní dědictví Beskyd, budovat úctu k regionu, přírodě, tradicím, zvykům patří k základní vizi projektu.

Současná konzumní společnost, turbulentní tržní prostředí způsobené globalizací neustále zvyšuje potřeby a tlaky na mladé lidi. Projekt zapojením účastníků do programů podpoří zvýšení kvality života mladých lidí, větší sociální soudržnost, rozvoj tvůrčího potenciálu, snazší přechod z období dětství do dospělosti, osamostatnění se, větší zodpovědnost za svůj život, rodinu, společnost, snadnější vstup na pracovní trh a následné uplatnění.


Beskydy - Zelený ráj


GRUNDTVIG 2012-2014

TRADITIONS THROUGH TIME

 

V roce 2014 byl ukončen mezinárodní vzdělávací projekt s názvem 3T: Traditions Through Time, který byl zaměřen na výměnu zkušeností, inovací v oblasti kulturního a historického dědictví. Účastníci projektu se primárně zaměřovali na získávání poznatků a informací o tradicích a zvycích jablunkovského regionu. Tematicky byl projekt zaměřen na tradiční:
     - řemesla
     - oblečení, kroje
     - hry
     - pohádky
     - hudební nástroje
     - zvyky, události, slavnosti
     - jídlo

 

Grundtvig 2009 - 2011
Education for Sustainable Life
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Cílem projektu byla výměna zkušeností, poznatků, vzdělávacích metod a přístupů v oblasti udržitelného rozvoje, především pak v oblasti životního prostředí. Účastí v projektu přispěla nezisková organizace ke zvýšení úrovně znalostí a dovedností v ŽP. Hlavním výstupem projektu je sbírka vzdělávacích metod a přístupů, využitelná jak ve formálním, tak neformálním vzdělávání. Dílčí zkušenosti přispěly ke vzniku konceptu nově otevřeného URSUS zážitkového centra, především pak k vytvoření nosné myšlenky expozice "U všeho byla a je voda". Konzumní způsob života vnáší lidstvu jiné hodnoty života. Lidstvo stále nedoceňuje "pravý" význam vody, vytrácí se v minulosti z generace na generaci přenášený vztah k vodě a jejím hodnotám, úcta a respekt k ní.

 

Comenius Regio 2009 - 2011
Česká republika a Bulharsko
-společné kulturní a přírodní dědictví

 

Program Comenius byl především zaměřen na školní vzdělávání. Za Českou republiku byly do projektu zapojeny:
      1. infinity-progress o.s.
      2. ZŠ Mosty u Jablunkova
      3. OÚ Mosty u Jablunkova

Cílovou skupinou projektu byli žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci, působící v těchto subjektech.
Cílem programu bylo rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti, nezbytné pro jejich osobní rozvoj, jejich budoucí zaměstnání, zvyšovat jejich aktivní účast v evropských záležitostech.
V rámci programu Comenius se organizace společně s OÚ Mosty u Jablunkova zapojila do projektu celoživotního vzdělávání v rámci udržitelného rozvoje.
 


Socrates 2004 - 2007
Knowledge of Nature
Znalost přírody

 

První účast v mezinárodním projektu znamenala obrovský posun v oblasti neformálního vzdělávání pro subjekty:
                                  - infinity-centrum s.r.o.
                                  - infinity-progress o.s. .

Hlavní podstatou projektu byla výměna zkušeností a poznatků v přírodovědné oblasti, seznámení partnerů s regiony, které zastupovaly. Účastníci se vzájemně obohacovali o nové poznatky a fakta z oblasti ochrany přírody, seznamovali se zástupci místní fauny a flory, s významem chráněných oblastí, národních parků a mnohým dalším.